Privacy Statement SCE-Academy

 

SCE-Academy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij u een toelichting geven over hoe SCE-Academy omgaat met persoonsgegevens. 

Onze contactgegevens :

Phileas Foggstraat 52

7825 AL Emmen

+31 591 659797

www.sce-academy.nl

Functionaris gegevensbescherming van SCE-Academy is mevrouw M. Eerens. Zij is te bereiken via marlon@sce-academy.nl

 

Privacybeleid SCE-Academy

 

Bij het verrichten van onze diensten verwerken wij privacygevoelige informatie (persoonsgegevens). In voorkomende gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

SCE-Academy verwerkt persoonsgegevens van diverse categorieën betrokkenen, waaronder klanten, leveranciers en cursisten.

SCE-Academy hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Wij conformeren ons hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij :

 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, welk doel (tezamen met het type persoonsgegevens) is beschreven in de privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens zich beperkt tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist;
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en u hier op wijzen en deze rechten respecteren.

 

Gebruik van persoonsgegevens


Bij het gebruik van onze diensten en website verstrekt u ons bepaalde (persoons)gegevens.

Afhankelijk van de diensten die u bij ons afneemt of de functionaliteiten die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Behaalde diploma’s en/of certificaten
 • Inloggegevens m.b.t. ons klantenportaal

 

Wij verwerken deze gegevens uitsluitend op grond van:

 • Uitvoering van de onderliggende overeenkomst;
 • Wettelijke verplichting;
 • Een gerechtvaardigd belang;
 • Uw expliciete toestemming.

 

Doeleinden

Bovenstaande gegevens worden door ons verwerkt voor één of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke diensten u bij ons afneemt of functionaliteiten waar u gebruik van maakt): 

Persoonsgegevens van klanten en leveranciers worden door SCE-Academy verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van aanvragen voor cursussen/trainingen voor medewerkers;
 • Het verstrekken van informatie omtrent te boeken/geboekte cursussen/trainingen;
 • Commerciële acties (indien niet als ongewenst geacht of aangegeven);
 • Afhandeling van facturen en betalingen.

Persoonsgegevens van cursisten worden door SCE-Academy verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Reserveren van een cursus/training of examen;
 • Verstrekken van specifieke informatie over de cursus;
 • Registratie van aanwezigheid (presentie);
 • Aanmaken en verzenden van Certificaten/Diploma’s;
 • Afhandeling van facturen en betalingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SCE-Academy verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SCE-Academy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en ziet erop toe dat uw gegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

SCE-Academy maakt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SCE-Academy) bij betrokken is.

 

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

SCE-Academy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze systemen zijn hiertoe onder andere beveiligd met actuele virus- en firewallsoftware. SCE-Academy maakt gebruik van CRM-software om uw gegevens op te slaan. Deze gegevens zijn afgeschermd met wachtwoorden en uitsluitend inzichtelijk voor namens SCE-Academy bevoegde medewerkers. Medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan contact op met onze Functionaris gegevensbescherming : marlon@sce-academy.nl.

 

SCE-Academy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen en klachten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SCE-Academy en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marlon@sce-academy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Aanpassing Privacy Statement

 

Wij kunnen dit privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via onze website  (www.sce-academy.nl ) te raadplegen.