Algemene Voorwaarden SCE Academy BV

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID

1. Op alle offertes van, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met SCE Academy BV – hierna aan te duiden met SCE Academy BV – tot het beroepsmatig verrichten van werkzaamheden zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden/bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien en voor zover die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door SCE Academy BV zijn aanvaard.

Artikel 2 AARD VAN DE TE VERRICHTEN DIENSTEN

Onder de werkzaamheden bedoeld in het eerste lid van artikel 1 zijn in ieder geval begrepen – maar daartoe niet beperkt – het uitvoeren van trainingen, het uitbrengen van rapportages van deze trainingen aan de opdrachtgever en het geven van adviezen op het gebied van de bedrijfsvoering, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 3 OFFERTES; TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN WIJZIGING IN GEGEVEN OPDRACHTEN

1. Alle offertes en aanbiedingen van SCE Academy BV zijn geheel vrijblijvend.
2. Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor SCE Academy BV eerst bindend, nadat deze door haar schriftelijkzijn aanvaard, dan wel met de uitvoering ervan is aangevangen.
3. SCE Academy BV behoudt zich het recht voor, indien zij dit voor een goede uitvoering van een bepaaldeopdracht noodzakelijk acht, voorbereidingstijd in rekening te brengen.
4. De opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld van de noodzakelijk geachte voorbereidingstijd.

Artikel 4 GEGEVENS OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke SCE Academy BV nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm en tijdig in het bezit komen van SCE Academy BV.

Artikel 5 WIJZE VAN UITVOERING OPDRACHT

1. SCE Academy BV is gehouden de haar gegeven opdracht op zorgvuldige wijze uit te voeren zoals dat een goed opdrachtnemer betaamt.
2. SCE Academy BV bepaalt de wijze waarop de opdracht haar inziens moet worden uitgevoerd. SCE Academy BV heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren over de wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven in te lichten.
3. SCE Academy BV is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit haar inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. Deze werkzaamheden blijven plaats vinden onder verantwoordelijkheid van SCE Academy BV.

Artikel 6 GEHEIMHOUDING EXCLUSIVITEIT

SCE Academy BV, alsmede de personen welke in haar naam en voor haar werkzaamheden verrichten, zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, van alle informatie die haar door de aard van de opdracht bekend is geworden, of door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld, een en ander voor zover van vertrouwelijke aard.

Artikel 7 AUTEURSRECHT

Tenzij anders met de opdrachtgever overeengekomen, rust op alle door SCE Academy BV verstrekte rapporten, syllabi, formulieren, e.d. auteursrecht. Dit houdt tevens in dat SCE Academy BV het recht van vermenigvuldigen ten behoeve van de opdrachtgever en diens medewerkers niet uit handen geeft.

Artikel 8 OVERMACHT

Onvoorziene omstandigheden, waardoor SCE Academy BV de opdracht niet, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanning en/of kosten kan verrichten, zullen voor SCE Academy BV als overmacht gelden.

Artikel 9 DECLARATIEBEDRAG HONORARIUM EN KOSTEN

1. Het honorarium van SCE Academy BV wordt vastgesteld aan de hand van de geldende prijslijst, een dagdeeltariefof in de vorm van een vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar. In geval geen vast bedrag, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld aan de hand van een dagdeeltarief.

2. De declaratie wordt zodanig gespecificeerd dat de opdrachtgever voldoende zicht heeft op de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.
3. Op verzoek van SCE Academy BV kan voor de aanvang van, alsmede tijdens de uitvoering van de opdracht,betaling van een voorschot worden verlangd. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

Artikel 10 BETALING EN RECLAMES

1. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim geraakt zonder dat zulks afzonderlijke ingebrekestelling behoeft. De ten gevolge van het verzuim ontstane kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever en worden

begroot volgens het incassotarief van de Orde van Advocaten, zulks met een minimum van € 250,-. Vanaf de dag van verzuim wordt een rentevergoeding overeenkomende met het wettelijke rentepercentage plus 3 in rekening gebracht. 2. Betaling dient plaats te vinden zonder enige aftrek of schuldvergelijking (compensatie) en zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke wanprestatie.

3. Reclames terzake van verrichte diensten en/of de hoogte van de declaratie dienen middels aangetekend schrijven binnen 8 dagen na declaratie kenbaar te worden gemaakt aan SCE Academy BV, bij gebreke waarvan zij nietlanger geldend gemaakt kunnen worden.
4. Ingeval opdrachtgever wordt aangemerkt als een rechtspersoon, is degene die namens de opdrachtgever heeft gecontracteerd hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit deovereenkomst.
5. SCE Academy BV is steeds gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalingsverplichting en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheden zijn gesteld.

Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

Indien SCE Academy BV aansprakelijk wordt gesteld voor, directe of indirecte schade, ontstaan ten gevolge van door haar uitgevoerde werkzaamheden geldt, dat de aansprakelijkheid van SCE Academy BV is beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van SCE Academy BV wordt uitgekeerd.

Artikel 12 DUUR VAN DE OVEREENKOMST OPZEGGING

1. De overeenkomst eindigt bij de volbrenging van de opdracht of op het door partijen bepaalde tijdstip.


2. Ieder der partijen kan te allen tijde de gegeven opdracht door opzegging doen eindigen. Rechterlijke tussenkomstis daartoe niet vereist.


3. Bij opzegging van een opdracht dient tenminste een termijn van 2 maanden in acht genomen te worden.


4. Partijen kunnen een opdracht in afwijking van het hier voor in de leden 2 en 3 bepaalde tegen een opzegtermijn korter dan 2 maanden danwel zonder opzegtermijn doen eindigen, indien van partijen in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de opdracht langer voortduurt.


5. Bij opzegging van een opdracht als bedoeld in lid 2, komen reeds gemaakte kosten die, naar inzicht van SCE
Academy BV, voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn, voor rekening van deopdrachtgever.


6. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting omschreven in deze algemene voorwaarden of anderszins uit de overeenkomst voortspruitend, is hij zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist van rechtswege in gebreke. In dat geval alsmede in geval de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft SCE Academy BV het recht de opzegtermijn zonder inachtneming daarvan op te zeggen.De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door SCE Academy BV als gevolg van deze beëindiging van de opdracht te lijden schade.


7. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.


8. Annulering van een individuele cursist:
• annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de cursus: 0% van de cursuskosten;
• annulering meer dan 2 werkdagen, maar minder dan 14 dagen voor de aanvang van de cursus:50% van de cursus kosten;
• annulering minder dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van de cursus of NO SHOW: 100%van 
de cursuskosten.

Annulering van een groep (6 personen of meer):
• annulering meer dan 14 dagen voor aanvang van de cursus: 0% van de cursuskosten;
• annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus: 50% van de cursuskosten;
• annulering minder dan 2 werkdagen voorafgaand aan de start van de cursus of NO SHOW: 100% van 
de cursuskosten.

Reeds gemaakte kosten voor boekingen van externe examens worden aan opdrachtgever (s) doorbelast.

Artikel 13 RETENTIERECHT

SCE Academy BV is bevoegd afgifte van zaken die zij in verband met de uitvoering van enige opdracht onder zich heeft op te schorten, totdat hen haar vorderingen terzake van enige opdracht worden voldaan.

Artikel 14 GESCHILLEN

Terzake van alle geschillen verband houdende met offertes, opdrachten en overeenkomsten welke door deze voorwaarden worden beheerst is de rechter van de woonplaats van SCE Academy BV bevoegd, tenzij de opdrachtgever binnen een maand, nadat SCE Academy BV zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op artikel 14 heeft beroepen, schriftelijk te kennen geeft voor beslechting van
het geschil te kiezen voor de volgens de Wet bevoegde rechter.

Artikel 15 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten en daaruit voortspruitende geschillen is Nederlands recht van toepassing.